avangard-pressa.ru

Задача 8. статистика продаж - Экономика

3. 1.

У процесі статистичного аналізу змін продуктивності праці обчислюються індекси перемінного і фіксованого (постійного) складу, а також індекс впливу структурних зрушень.

Для розрахунку індексів розраховується середня продуктивність праці і частка робочих підприємства в загальній чисельності робочих об'єднання. Розрахунки представляють в таблиці.

Розрахункова таблиця

Номер заводу Середня продуктивність праці, тис. грн./чол. Частка робочі підприємства в загальній чисельності об'єднання Базис. період Wо Факт. за звітний рік W1 Базис. період gо Факт. за звітний рік g1 Разом

Середня продуктивність праці на кожному підприємстві розраховується за формулою:

, (тис. грн./чол.)

де Qi – випуск валової продукції на і-му підприємстві, тис. грн.

Ni – середньоспискова чисельність і-го підприємства, чол.

Частка робочих підприємства в загальній чисельності об'єднання розраховується:

, (частка)

а)

Індекс перемінного складу

Iw пер показує, як змінилася загальна продуктивність праці на кожному підприємстві під впливом змін продуктивності праці і структурних зрушень.

Індекс перемінного складу продуктивності праці звітного періоду до базисного:

I1 w пер = ΣW1 / ΣW0

б)

Індекс фіксованого (постійного) складу

Iw пост показує зміну продуктивності праці за рахунок зміни продуктивності праці на окремих підприємствах об'єднання.

Індекс постійного складу звітного періоду відносно базисного:

I 1w пост = (åW1g1) / (åW0g1);

в)

Індекс структурних зрушень

I стр показує зміну продуктивності праці під впливом зміни в структурі чисельності об'єднання.

Індекс структурних зрушень у звітному періоді в порівнянні з базисним періодом:

I 1стр = (åW0g1) / (åW0g0);

3. 2.

а)

Економія праці

в результаті змін продуктивності праці на і-м заводі:

ЭТ wi = (Qфі / W1i) – (Qфі / W0i), (чол.)

Економія праці розраховується по кожному підприємству окремо й у цілому по об'єднанню.

б)

Економія праці

в результаті зміни структури виробництва по і-му заводу:

ЭТстрi = (Qфі / W0i) – (Q0і / W0i), (чол.)

Економія праці розраховується по кожному підприємству окремо й у цілому по об'єднанню.

Визначається загальна економія (перевитрата) праці за двома факторами по об'єднанню:

ЭТ = ЭТw+ ЭТстр , (чол.)

3. 3.

Величина

приросту валової продукції

по об'єднанню:

DQ = Qф – Q0 , (тис. грн.)

Приріст валової продукції

об'єднання за рахунокросту продуктивності праці:

DQw = N1*(W1 – W0), (тис. грн.)

Приріст валової продукції

об'єднання за рахунок збільшення середньоспискової чисельності:

DQN = W0*(N1 – N0), (тис. грн.)

DQ = DQw+DQN , (тис. грн.)

3. 4.

Номер заводу Середня заробітна плата, тис. грн. /чол. Базис. період Зо Факт. за звітний рік З1 Разом

Середня заробітна плата розраховується за формулою:

, тис. грн.

де ФЗПi – середньомісячний фонд заробітної плати і-го підприємства, тис. грн.

а)

Індекс перемінного складу

ФЗП Iз пер звітного періоду до базисного періоду:

Iз пер = ΣЗ1 / ΣЗ0

б)

Індекс постійного складу

ФЗП Iз пост звітного періоду до базисного:

Iз пост = (åЗ1g1) / (åЗ0g1).

в)

Індекс структурних зрушень

ФЗП Iзстр звітного періоду до базисного:

Iзстр = (åЗ0g1) / (åЗ0g0).

3. 5.

а) Економія ФЗП без обліку виконання плану по валовій продукції:

DФЗП = ФЗПф – ФЗПn , (тис. грн.)

б) Економія ФЗП з урахуванням виконання плану по валовій продукції:

DФЗПвп = ФЗПф – ФЗПп*(Qф/Qn ), (тис. грн.)

3. 6.

Відхилення фактичного ФЗП від базисного:

DФЗП = ФЗПф – ФЗПб , (тис. грн.)

а)

Зміна ФЗП

за рахунок зміни середньорічної заробітної плати:

DФЗПЗ = Nф * (Зф – Зб) , (тис. грн.)

б)

Зміна ФЗП

за рахунок зміни чисельності працюючих:

DФЗПN = Зб * (Nф – Nб) , (тис. грн.)

DФЗП=DФЗПз+DФЗПN

Задача 4. Статистика цін

За даними реалізації продукції п`яти видів на двох територіальних ринках (табл. 4.1–4.3) визначити:

1) показники варіації фактичних і базисних цін у першому регіоні (розмах варіації, середнє лінійне відхилення, дисперсію, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації);

2) територіальну варіацію цін;

3) динаміку цін на основі індексного методу (індекси: змінного складу, постійного складу, структурних зрушень, Ласпейреса, Пааше, Еджворта-Маршала, Фішера);

4) загальне зростання цін.

За розрахунками зробити загальні висновки про характер змін цін.

Методичні рекомендації з рішення

1)

Розбіжність цін

характеризується наступними показниками варіації:

– розмах варіації:

Р р = p max – p min

– середнє лінійне (l) і середнє квадратичне (d) відхилення:

.

– коефіцієнт варіації:

2)

Територіальна варіація цін

Територіальний індекс цін регіону:

pl – показник рівня цін i товару для кожного регіону (l);

– середній по території рівень цін i товару.

Попарне порівняння територіальних індексів:

3) Вивчення динаміки цін на основі індексного методу

– індивідуальний (однотоварний) індекс цін:

де р1, р0 – ціни на товар у базисному і звітному періодах.

– При вивченні динаміки середньої ціни товару по різних територіях і субринкам застосовується індекс середньої ціни перемінного складу:

– середня ціна продукції по територіях, субринкам у базисному і звітному періодах;

р0, р1 – ціна продукції на визначеному субринку або території в базисному і звітному періодах;

g0, g1 – частка проданої продукції в базисному і звітному періодах (на визначеній території або субринку).

Найважливішими складовими, котрі визначають грошові витрати населення на покупку товару, є рівень цін на цей вид товару і структура його продажу. Вплив цих факторів на зміну середньої ціни товару відбивають індекси постійного складу і структурних зрушень:

Між зазначеними індексами існує такий взаємозв'язок:

4) Агрегатний індекс цін – формула Ласпейреса:

Формула Пааше:

Формула Еджворта-Маршалла:

Індекс Фішера:

Задача 5. Статистика ефективності промислового виробництва

По виробничому об'єднанню є планові і фактичні дані за звітний рік і фактичні дані за базисний рік, що включають основні техніко-економічні показники (табл. 5.1) і повну собівартість товарної продукції (табл. 5.2). Визначити:

1. Чисту продукцію промисловості, чисту й умовно-чисту продукцію підприємства. Проаналізувати, по якому елементі чистої продукції відбулися найбільші відхилення від плану.

2. Показники ефективності промислового виробництва і темпи їх динаміки представити в розрахунковій таблиці. Необхідно скласти аналітичну записку до отриманих даних, у якій відзначити як позитивні, так і негативні явища динаміки показників, пояснити їх причини. Обсяг аналітичної записки повинний складати 2-3 стор. Перевірити дотримання умов ефективності на основі індексного аналізу.

Методичні рекомендації з рішення:

1. Чиста продукція промисловості:

ЧП = ЗП + ОСС + Чсб + П + Н0

Чсб=Пр+Пр мз

Н0 = ТП – ССТ – П

де ЗП – зарплата основна і додаткова;

ОСС – відрахування на соціальне страхування;

Чсб – чисті збутові витрати;

П – прибуток;

Но – сума податків;

Пр – інші грошові і позавиробничі витрати;

Пр мз – матеріальні витрати в числі позавиробничих витрат;

ТП – товарна продукція (у цінах промисловості);

ССТ – повна собівартість товарної продукції.

Чиста продукція підприємства:

ЧПпред = ЗП + ОСС + Чсб + П

Умовна чиста продукція підприємства:

УЧП = ЧП + А,

де А – амортизація.

2. Продуктивність праці працівника ПВП

По товарній продукції:

W = ТП / Nсп,

де N СП – чисельність промислово-виробничого персоналу (ПВП).

По чистой продукции:

W = ЧП / Nсп

Фондовіддача основних виробничих фондів:

По товарній продукції:

Ф = ТП / ОФ,

де ОФ – основні виробничі фонди.

По чистій продукції:

Ф = ЧП / ОФ.

Рентабельність:

R = П / (ОФ + ОС) * 100, %,

де ОС – нормовані оборотні кошти.

Фондоозброєність праці:

Fв = ОФ / Nсп

Ефективність використання витрат на виробництво:

По повній собівартості товарної продукції:

Э = ТП / ССТ

По чистій продукції:

Э = ЧП / ССТ

Ефективність використання сировини і матеріалів на випуск чистоїпродукції:

По чистій продукції:

Эс = ЧП / (СОМ + Т),

де СОМ – сировина й основні матеріали;

Т – паливо.

По товарній продукції:

Эс = ТП / (СОМ + Т)

Коефіцієнт витрати паливно-енергетичних ресурсів на випуск товарноїпродукції:

По товарній продукції:

К = (Т + Э) / ТП,

де Э – енергія.

По чистій продукції:

К = (Т + Э) / ЧП

Ефективність використання ФЗП на виробництво товарної продукції:

По товарній продукції:

Эз = ТП / ЗП,

По чистій продукції:

Эз = ЧП / ЗП

Обсяг переробки сировини і матеріалів на 1 грн. ЗП:

Q = (СОМ + ВМ) / ЗП,

де ВМ – допоміжні матеріали.

Те ж без вартості покупних виробів:

Q = (СОМ + ВМ – ПИ) / ЗП,

де ПИ – покупні вироби.

Результати розрахунків зводять у таблицю.

Техніко-економічні показники роботи виробничого об'єднання

Показники Базисний рік Звітний рік Темпи росту до базисного року, % по плану фактично % виконання плану Приняті в плані фактично Чиста продукція промисловості, тис. грн. Чиста продукція підприємства, тис. грн. Усмовно чиста продукція підприємства, тис. грн. Продуктивність праці одного працівника промислово-виробничого персоналу, грн. на чол.: - по товарній продукції - по чистій продукції промисловості Фондовіддача основних виробничих фондів: -по товарній продукції - по чистій продукції промисловості Рентабельність загальна, % Фондоозброєність праці, грн./чел. Ефективність використання витрат на виробництво (по повній собівартості): - товарній продукції - чистій продукції промисловості Ефективність використання сировини і матеріалів на випуск чистоїпродукції: - товарній продукції - чистій продукції промисловості Коефіцієнт витрати паливно-енергетичних ресурсів на випуск товарноїпродукції: - товарній продукції - чистій продукції промисловості Ефективність використання ФЗП на виробництво товарної продукції: - товарній продукції - чистій продукції промисловості Обсяг переробки сировини і матеріалів на 1 грн. ЗП - те ж без вартості покупних виробів

Висновки:

Приводиться опис динаміки основних показників ефективності виробництва на основі розрахованих аналітичних показників.

У висновках варто також врахувати, всі отримані вище показники ефективності можуть характеризувати загальну ефективність застосування всіх ресурсів. Відомо дослідження закономірностей зміни показників ефективності.

Темпи росту ПТ повинний перевищувати темпи росту ЗП:

Iw > Iз > 1;

Рентабельність повинна перевищувати фондовіддачу:

IR > Iвд > 1;

Індекси продуктивності праці, фондоозброєності праці і фондовіддачі повинні задовольняти співвідношенню:

Iw > Ifф > Ifт >1;

Сполучення індексів об'ємних показників чистої товарної продукції, чисельності ПВП, середньорічної вартості виробничих фондів, ФЗП і прибутку варто також прийняти за умову ефективності розвитку виробництва:

In > Iчп > Iтп > Iф > Iот > Im > 1,

де In – темпи зростання прибутку

Iчп – темпи росту чистої продукції

Iтп – темпи росту товарної продукції

Iф – темпи росту обсягів основних і виробничих фондів

Iот – темпи росту середнього рівня оплати праці

Im – темпи росту чисельності ПВП.

Завдання по варіантах до задач

І розділу

Задача 1

Таблиця 1.1

Вартість майна, тис. грн.

Номер підприєм-ства Варіанти

Продовження таблиці 1.1

Номер підприєм-ства Варіанти

Продовження таблиці 1.1

Номер підприєм-ства Варіанти

Таблиця 1.2

Прибуток підприємств, млн. грн.

Номер підприєм-ства Варіанти

Продовження таблиці 1.2

Номер підприєм-ства Варіанти

Продовження таблиці 1.2

Номер підприєм-ства Варіанти

Задача 2

Таблиця 2.1.

Споживання матеріалів промисловим підприємством, тис. грн.

Тиждень Дані по варіантах

Продовження табл. 2.1

Тиждень Дані по варіантах

Продовження табл. 2.1

Тиждень Дані по варіантах

Задача 3

Таблиця 3.1. Випуск валової продукції, тис. грн.

Номер заводу Базисний період Фактичні данні звітного періоду по варіантах

Продовження табл. 3.1

Номер заводу Базисний період Фактичні данні звітного періоду по варіантах

Продовження табл. 3.1

Номер заводу Базисний період Фактичні данні звітного періоду по варіантах

Таблиця 3.2. Середньоспискова чисельність робочих, чол.

Номер заводу Базисний період Фактичні данні звітного періоду по варіантах 1, 11, 2, 12, 3, 13, 4, 14, 5, 6, 16, 7, 17, 8, 18, 9, 19, 10, 20,

Таблиця 3.3. Середньомісячний фонд заробітної плати, тис. грн.

Номер заводу Базисний період Фактичні данні звітного періоду по варіантах 140,0 157,3 146,2 212,5 152,4 134,2 108,6 145,3 192,1 174,3 124,5 212,0 210,6 213,0 214,0 218,1 234,6 211,8 217,6 227,4 298,1 241,8 250,0 247,4 298,3 249,7 286,1 280,4 264,3 279,1 245,3 215,9 247,3

Продовження табл. 3.3.